Ieškome švietimo ateities lyderio – vadovo Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namams!

 

Padalinys / Įstaiga:
Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namai
Skelbimo įvadas:

Ieškome vadovo Vilniaus Naujosios Vilnios moksleivių kūrybos namams!

Daugiau informacijos apie įstaigą galite rasti: https://www.nvkurybosnamai.lt/

Pareigybė:
Direktorius (-ė)
Pareigų statusas:
Darbuotojas (-a), dirbantis (-i) pagal terminuotą darbo sutartį
Darbo aprašymas:

Direktorius, siekdamas įgyvendinti Įstaigai keliamus tikslus, vykdo šias pagrindines funkcijas:

 • suderinęs su Įstaigos taryba ir Savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, tvirtina strateginį veiklos ir ugdymo planus;
 • suderinęs su skyriumi, kuruojančiu jaunimo sritį, tvirtina Įstaigos struktūrą ir Įstaigos darbuotojų pareigybių sąrašą,
 • tvirtina Įstaigos darbuotojų pareigybių aprašymus;
 • LR Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Įstaigos darbuotojus, skatina juos, taiko atsakomybę už darbo pareigų pažeidimus;
 • priima ugdytinius Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis;
 • prižiūri Įstaigos buhalterinę apskaitą, sudaro metinę Įstaigos pajamų ir išlaidų sąmatą;
 • leidžia įsakymus Įstaigos veiklos, ugdytinių, atostogų, personalo ir kitais klausimais, kontroliuoja jų vykdymą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Įstaigos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
 • inicijuoja Įstaigos tarybos sudarymą ir skatina jos veiklą; tvirtina Įstaigos tarybos sudėtį;
 • bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Įstaigai teikiančiomis įstaigomis, teritorinėmis policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
 • organizuoja Įstaigos veiklos įsivertinimą (vidaus auditą), sudaro sąlygas išoriniam veiklos vertinimui (auditui) atlikti;
 • teikia visuomenei informaciją apie Įstaigos veiklą, skelbia viešus pranešimus ir viešina kitą su Įstaigos veikla susijusią informaciją, laikydamasis teisės aktų reikalavimų.
Reikalavimai:

Įstaigos direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;

2. turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“ (toliau – Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašas);
 • būti išklausęs pedagoginių ir psichologinių žinių kursą švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, turėti ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą arba ne mažesnę kaip 2 metų profesinės veiklos, kuri atitinka V ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patirtį mokyklos vykdomų neformaliojo vaikų švietimo programų srityje;
 • turėti magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos švietimo srityje patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų aprašas)  papunktyje apibrėžtos vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos įvertinimas turi būti ne žemesnio kaip aukšto lygio (4 balai);

3. turėti vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas, nustatytas Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5 punkte;

4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;

5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;

6. gerai mokėti lietuvių kalbą ( LR Vyriausybės 2003-12-24 nutarimas Nr. 1688);

7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

1.prašymas dalyvauti konkurse (forma pridedama);

2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos;

3. gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba;

4. vadovavimo švietimo įstaigai gairės, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos, numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);

5.Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopija (Prašome atkreipti dėmesį į žemiau pateiktą informaciją dėl Nacionalinės švietimo agentūros);

6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijos;

7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopija (-os).Kalbos mokėjimo lygį patvirtinančiame dokumente turi būti patvirtinta, kad tokį lygį asmuo yra įgijęs, ar lygis patvirtinamas išlaikytu atitinkamo lygio egzaminu(-ais). Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje, arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba, arba aukštojo mokslo diplomo priedėlyje nurodyta, kad studijų metu įgijo atitinkamą užsienio kalbos mokėjimo lygį;

8. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijos (jeigu tokius dokumentus turite);

9. gali būti pateiktos buvusių darbdavių rekomendacijos.

Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2024 m. gegužės 27d. įskaitytinai:  https://paslaugos.vilnius.lt/service/pretendentu-prasymu-priemimas-dalyvauti-konkurse-i-istaigu-vadovu-ir-valdybu-nariu-pareigas

(Paslaugų sąraše rinktis “Kitos paslaugos”> “Pretendentų prašymų priėmimas dalyvauti konkurse į įstaigų vadovų ir valdybų narių pareigas”)

Jei tai neįmanoma: teikti registruotu laišku Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, adresu Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

PRETENDENTŲ ATRANKOS DATA – 2024 M. BIRŽELIO 6 D.

Atkreipiame dėmesį, kad Nacionalinė švietimo agentūra pirmenybę kompetencijų įsivertinimui teikia pretendentams, pateikusiems prašymą Savivaldybei dalyvauti konkurse ir prašymą Nacionalinei švietimo agentūrai dėl kompetencijų įvertinimo, per 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo dienos.

 *pretendentai, turintys nuo 2018 m. vasario 6 d. iki 2020 m. liepos 1 d. išduotas pretendentų į švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovus kompetencijų vertinimo / prilyginto vertinimo ataskaitas, kuriose nėra nurodytų įvertintų kompetencijų balų, gali pateikti Nacionalinei švietimo agentūrai prašymą išduoti pažymą dėl nustatytų kompetencijų lygių atitikties raiškos lygiams, nurodant balų sumą.  

Siūlome:
 • palaikymą įgyvendinant teigiamus pokyčius įstaigoje;
 • mentoriaus pagalbą adaptacijos laikotarpiu;
 • laisvę realizuojant savo idėjas įstaigos veiklos tobulinimo atžvilgiu;
 • aiškią atlygio ir skatinimo sistemą.
Adresas:
J. Kupalos g. 8, Vilnius
Atlyginimas (bruto):
Atlyginimo pastovioji dalis: nuo 3836 Eur. (koeficientas 2,1487-2,1574)
Kontaktinė informacija:

Organizacijos vystymo grupė, Tel. (85) 211 2593

Pridėti dokumentai:
To Top