Vizija. Moksleivių kūrybos namai – vaikų ir jaunimo laisvalaikio organizavimo institucija, įgyvendinanti kryptingas užimtumo, prevencijos, edukacines programas, saugi, moderni, nuolat besikeičianti ir siekianti veiklos efektyvumo ir ugdanti jauno žmogaus meninius gebėjimus, kūrybiškumą, mokanti puoselėti tautines vertybes ir tradicijas, padedanti kiekvienam jaunam žmogui tapti sąmoninga asmenybe ir prisitaikyti gyventi konkurencingoje visuomenėje.

 

Misija. Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos, laisvalaikio ir kūrybos poreikius, sudarant sąlygas laisvos, kūrybiškai mąstančios, pilietiškai brandžios, nuolat besimokančios ir atsakingos asmenybės vystymui(si), skatinti kūrybiškumą, skatinti harmoningos asmenybės augimą, padėti ugdytiniams integruotis į nuolat besikeičiančią visuomenę ir ją keisti, suvokti šiuolaikinį pasaulį, įgyti kultūrinę bei socialinę kompetenciją ir būti savarankišku, veikliu, atsakingu žmogumi, norinčiu ir gebančiu nuolat mokytis bei kurti savo ir bendruomenės gyvenimą.

 

Filosofija. Švietimas, socializacija – asmens, visuomenės ir valstybės ateities kūrimo būdas, todėl gerai organizuotas vaikų ir jaunimo neformalus ugdymas ir laisvalaikio užimtumas yra būtina jaunosios kartos socializavimo(si) sąlyga, o taip pat ir veiksminga nusikalstamumo prevencija. Svarbus jauno žmogaus pasiruošimas sąmoningam ir atsakingam dalyvavimui visuomenės gyvenime.

 

Vertybės:

  • Kiekvienas žmogus turi teisę ir galimybę būti tuo, kuo gali ir nori būti.
  • Atvirumas kaitai, ieškojimams ir naujovėms.
  • Atsakomybė už savo veiksmus ir poelgius, profesionalumo siekimas.
  • Kūrybiškumas ir iniciatyva.
  • Pagarba pagrįsti tarpusavio santykiai, geranoriškumas ir supratingumas, profesionalumo siekimas, demokratiškas valdymas.

 

 

To Top